KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (Kanun) 10 uncu maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bu Aydınlatma Metni; yukarıdaki yasal zorunluluğun veri sorumlusu olan N ve H Medikal İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi (Veri Sorumlusu) tarafından yerine getirilmesi amacını gütmektedir.

Şirket ile gerek tedarikçi gerek müşteri ilişkileri kapsamında paylaşmış olduğunuz (ad, soy ad, vergi dairesi, vergi numarası, rumuz, cep telefon numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, yaşadığı şehir, adres bilgileri, cinsiyet, medeni durumu alışveriş bilgileri, üyelikler, eğitim düzeyi, ilgi alanları, zevk ve beğeniler, görüntü ve ses kaydı, ödeme bilgileri) kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından mevzuata uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, aramızdaki ilişkinin gerektirdiği ölçüde kargo firmalarına, sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili bankalara, e-ticaret sitelerine, sosyal medya hesaplarına, tedarikçilerimize, size daha iyi hizmet verebilmemiz için bize yardımcı olan çözüm ortaklarımız ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:
Kanunun 3/e maddesi uyarınca, Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz; çağrı merkezimiz, internet sitemiz ve mobil uygulaması kanalıyla veya e-posta, SMS veya birebir ilişkilerimiz sırasında tarafımıza iletmeniz yolu ya da internet sitemizi ziyaret ettiğinizde sizi otomatik olarak tanımamıza yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan iletişim dosyaları, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır. İnternet sitemiz, bu metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Kişisel verileriniz, müşterilerimizin açık rızaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı: Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir: • Şirketimiz tarafından sunulan Mal ve hizmetleri tanıtmak, müşteri ve potansiyel müşterileri tanımak ve iletişimi arttırmak, onlara özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlanması ve gönderilmesi, müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerle ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi • Şirketin geleceğe yönelik iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması, • Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin veri güvenliğinin temini • Internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden işlem yapan/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, ulaşmak/ulaştırmak için adres ve diğer gerekli bilgileri elde edip düzenlemek, kullanmak ve saklamak, • Müşteri ve tedarikçilerimizin bilgi alma sürecini yürütmek, • Sözleşmesel yükümlülüklerimizi ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, • Mevzuata uygun talep halinde kamu kurumlarına bilgi verebilmek, • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak.

Kişisel Verilerin Aktarımı: Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, sosyal paylaşım sitelerine, bağlı ortaklıklarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere gerektiğinde aktarılabilmektedir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız: Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Şirkete başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca: a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Oruç Reis Mah Giyimkent Sitesi 10.Sok No 31 Esenler İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@nhmedical.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en yasal süre içerisinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

N ve H Medikal İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi